دعوای تایید و اثبات وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد و…

تایید وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد…

مدارک لازم برای اثبات وقوع عقد بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد…

اثبات وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد…

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اثبات مالکیت, اثبات مالکیت املاک بدون سند, اثبات مالکیت مشاعی, وکیل اثبات مالکیت, دادخواست اثبات مالکیت,   تعریف  دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق…

دعوی اثبات مالکیت – قاسم نجفی بابادی

اثبات مالکیت تعریف دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق نظر برخی از محاکم…

اصل رایگان بودن دادرسی در کمیسیون های شهرداری و دیگر مراجع شبه قضایی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده ۱۰۰, کمیسیون ماده صد, وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰,  اصل رایگان بودن‌دادرسی در کمیسیون های شهرداری اصل رایگان بودن دادرسی به عنوان قاعده ای در مراجع شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند کمیسیون مواد ۱۰۰…

خلاف قانون بودن عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ – ( کمیسیون ماده صد ) – قاسم نجفی بابادی

  خلاف قانون بودن عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰     کمیسیون ماده صد شهرداری ❇️ به علت محدودیت و حصر صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با…

صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز – قاسم نجفی بابادی

  ❇️ دادنامه در خصوص صدورپروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز     🔸 صدورپروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد قرار داشتن ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره مندی مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان…