مسئولیت شهرداری در صورت ایجاد خسارت بوسیله شکستگی اشجار!! – قاسم نجفی بابای

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است.     ⚖️ تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸ ⚖️ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۸     در خصوص دعوای…