مسئولیت مجرمین در رد مال مسروقه به تساوی – قاسم نجفی بابادی

مسئولیت مجرمین در رد مال مسروقه به تساوی موضوع مطلبی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در خصوص مسئولیت مجرمین در رد مال است درهمانطور که مستحضرید در مطالب قبلی در خصوص رد مال و انواع استرداد آن بحث نمودیم اکنون مبحثی که مورد بحث و بررسی قرار…

سرقت جهیزیه – قاسم نجفی بابادی

  چکیده: ✅موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید. 🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ 🔹مرجع صدور: شعبه…

مجازات سرقت و انواع آن – قاسم نجفی بابادی

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به…

آیا فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت است؟ – قاسم نجفی بابادی

دادنامه کاربردی کیفری   ✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.   🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۸۹   ⚖️ رای بدوی در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه با توجه به فعال…