سال ۱۳۹۹ مبارک – قاسم نجفی بابادی

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی     به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی حافظ     کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر سال جدید را به کلیه…