نقش رسانه در ترویج اطلاعات غلط حقوقی در میان مردم (برخی اشتباهات حقوقی مردم) – قاسم نجفی بابادی

نقش رسانه در ترویج اطلاعات غلط حقوقی در میان مردم     🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج فرهنگ اخذ مشاوره ازوکلا و حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب اضرار هموطنان به علتجهل نسبت…