از کارافتادگی در قانون تامین اجتماعی و آیین رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر – قاسم نجفی بابادی

مقدمه اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی بی ‌سرپرستی، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه وغیره را «حقی همگانی» نامیده و دولت را موظف کرده است…