دادنامه راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – قاسم نجفی بابادی

    دادنامه مهم راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی 🔷 مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ✅ چکیده: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط…

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  🔰.🔷⚖️ حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.   🔷⚖️ مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳…