صدور گواهی فوت چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  مرگ و میر یا به عبارتی فوت افراد از جمله مواردی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم‌الارث و حقوق وراث را به دنبال دارد.   پس از فوت متوفی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت…

مراحل صدور گواهی فوت – قاسم نجفی بابادی

  از لحاظ حقوقی فوت از جمله وقایع حقوقی است که دارای بار مالی بوده و از آنجا که این امر برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم‌الارث و حقوق وراث  و دعاوی متعددی از جمله انحصار وراثت را…