درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر – قاسم نجفی بابادی

زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد. یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد، ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث زن از شوهرش یک چهارم است. اما قبل از این که ارث…

افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند – قاسم نجفی بابادی

  مقدمه یکی از شایع ترین دعاوی مطروح در دادگاه ها که هر فردی به نوعی امکان مواجهه با آن را دارد دعوی تقسیم ترکه به جا مانده از متوفی خود یا اصطلاحن مورث خود می باشد و ما در این مقاله قصد داریم با زبانی ساده و قابل درک،…

دادگاه صالح رسیدگی به تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

مقدمه یکی از شایع ترین دعاوی مطروح در دادگاه ها که هر فردی به نوعی امکان مواجهه با آن را دارد دعوی تقسیم ترکه به جا مانده از متوفی خود یا اصطلاحن مورث خود می باشد و ما در این مقاله قصد داریم با زبانی ساده و قابل درک، به…

دعوی ابطال تقسیم مال مشاع – بطلان تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

  تعریف مال مشاع مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می باشد، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها…

در صورت رجوع شریک از اذن، آیا شرکاء می توانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند؟ – قاسم نجفی بابادی

ش       در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که…

احکام قانونی تصرف شریک بر مال مشاع – وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.» مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت…

اجاره مال مشاع بدون اذن شریک – قاسم نجفی بابادی

مقدمه اجاره مال مشاع وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد؛ اگر هم بخواهد سهم خود را به دیگری واگذار کند ابتدا باید این فروش مال را به شریکش پیشنهاد کند و…

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

تقسیم مال : چکیده : اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت…

نمونه دادخواست تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  تقسیم ترکه, وکیل تقسیم ترکه. دادخواست تقسیم ترکه ذکر چند نکته: افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند: هرکدام از ورثه متوفی اگر متوفی وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد. اگر برای وراث محجور، قیم معین شده باشد، قیم محجور حق درخواست تقسیم ترکه را داراست.…

تحریر ترکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تحریر ترکه, انحصار وراثت, تقسیم ترکه, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد مقدمه ارث سبب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. مورث هرچه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدین وسیله دارایی خانواده محفوظ بماند و اموال در اختیار بازماندگان قرار…