دعوی رفع مزاحمت از ملک – قاسم نجفی بابادی

 مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد  و دعوی مزاحمت از جمله دعاوی تصرف می باشد و در اصطلاح قوانین، دعاوی تصرف دعاوی هستند که در آن بواسطه اقدامی، استفاده متصرف از مال، غیر ممکن یا محدود می گردد. معنای عرفی دعوی مزاحمت…

چگونگی رفع ممانعت از حق – قاسم نجفی بابادی

در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ ، دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است. نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده تصور کرد که…

مرور زمان شکایت در جرم تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

مرور زمان شکایت از تصرف عدوانی مرور زمان شکایت کیفری اگر متضرر از جرم در جرایم تعزیری قابل گذشت، ظرف مدت یک سال از تاریخ مطلع شدن از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نکند، مطابق قانون مجازات اسلامی حق طرح شکایت او ساقط خواهد شد. جرم تصرف عدوانی نیز…

شرایط رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی – قاسم نجفی بابادی

تصرف عدوانی حقوقی براساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی برای رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی حقوقی، باید همه شرایط ذیل وجود داشته باشد تا قاضی به دعاوی مذکور رسیدگی نماید: سابقه تصرف خواهان: خواهان باید در مدتی معلوم از اموال خود استفاده نماید. او باید در مدت زمان معلوم و مشخص…

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در آیینه قانون – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از : ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .   ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است…

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی – دادگاه تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

دادگاه تصرف عدوانی مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی دادگاه تصرف عدوانی دادگاه های عمومی صالح ترین مرجع جهت رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی حقوقی هستند و براساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی، باید به نزدیک ترین دادگاه محلی جهت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی مراجعه کرد.…

روش های رفع تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

  دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی موضوع دعاوی حقوقی رفع  روش های تصرف عدوانی  در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ ذکر شده است. برای تحقق عنوان تصرف عدوانی بر اساس آنچه که در قانون آمده است، وجود سه شرط اساسی ضروری است:…

مجازات متصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

  تعریف دعوی تصرف عدوانی تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر…

رفع تصرف عدوانی – قاسم نجفی بابادی

  تعریف دعوی تصرف عدوانی تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر…

وکیل تصرف عدوانی تهران – قاسم نجفی بابادی

  تعریف دعوی تصرف عدوانی تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر…