برات و نحوه مطالبه وجه آن – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: برات, ظهرنویسی, نکول برات, براتکش, چک, تعریف برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را براتکش، برات دهنده یا صادر کننده می…