نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر۲ نمونه دادخواست در خصوص بطلان عقد اجاره تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید   با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می…

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر ۲ نمونه دادخواست در خصوص اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه…

نمونه دادخواست علیه شرکت و مدیر عامل و الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع – نمونه دادخواست الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع – قاسم نجفی بابادی

 دادخواست الزام به تحویل   نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی…

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر ۲ نمونه دادخواست در خصوص …………….. تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید   با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد…

نمونه دادخواست مطالبه وجه یک فقره چک مؤجل از وراث مدیون متوفی – قاسم نجفی بابادی

دادخواست مطالبه وجه چک از وراث   نمونه دادخواست  دادخواست مطالبه وجه چک از وراث در زیریک نمونه دادخواست در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک مؤجل از وراث مدیون متوفی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در…

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ وجود شرط مجهول – قاسم نجفی بابادی

  دادخواست اعلام بطلان عقد بیع مجهول نمونه دادخواست دادخواست اعلام بطلان عقد بیع مجهول در زیریک نمونه دادخواست در خصوص اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ وجود شرط مجهول تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع…

نمونه دادخواست بطلان معامله به علت اشتباه در ماهیت و مطالبه ثمن – قاسم نجفی بابادی

      نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص بطلان معامله به علت اشتباه در ماهیت و مطالبه ثمن تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید با توجه به تخصصی بودن…

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل عوض مبیع تلف شده قبل از تسلیم آن – نمونه دادخواست ضمان معاوضی – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست  دادخواست الزام خریدار به تحویل مبیع در زیریک نمونه دادخواست در خصوص الزام خریدار به تحویل عوض مبیع تلف شده قبل از تسلیم آن تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی…

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مشارکت – قاسم نجفی بابادی

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت تعریف بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما…

ابطال معامله فروش مال غیر – قاسم نجفی بابادی

  تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم) می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی و در واقع فروش مال غیر…