قانون امور حسبی

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی   باب اول – در کلیات ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی…