دعوای تایید و اثبات وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد و…

تایید وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد…

مدارک لازم برای اثبات وقوع عقد بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد…

اثبات وقوع بیع – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۳۳۹ قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی باشد…

دادگاه صالح دعوی الزام به اخذ پایانکار – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,   مقدمه از جمله موارد شایعی که حداقل چند سال…

دادگاه صالح رسیدگی به اثبات مالکیت – قاسم نجفی بابادی

  تعریف دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق نظر برخی از محاکم عالی،…

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اثبات مالکیت, اثبات مالکیت املاک بدون سند, اثبات مالکیت مشاعی, وکیل اثبات مالکیت, دادخواست اثبات مالکیت,   تعریف  دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق…

دعوی اثبات مالکیت – قاسم نجفی بابادی

اثبات مالکیت تعریف دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق نظر برخی از محاکم…

اصل رایگان بودن دادرسی در کمیسیون های شهرداری و دیگر مراجع شبه قضایی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده ۱۰۰, کمیسیون ماده صد, وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰,  اصل رایگان بودن‌دادرسی در کمیسیون های شهرداری اصل رایگان بودن دادرسی به عنوان قاعده ای در مراجع شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند کمیسیون مواد ۱۰۰…