دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت – قاسم نجفی بابادی

نمونه دادنامه دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت     ?چکیده: استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به اثبات‌نسب است.     تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵ شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢   ⚖️رای بدوی خواسته خواهان…