لایحه درخواست صدور اجرائیه – قاسم نجفی بابادی

 درخواست صدور اجرائیه    تقاضا و یا درخواست صدور برگ اجرائیه زمانی به دادگاه تقدیم می شود که حکم دادگاه قطعی شده باشد، در موضوعاتی که اجرای حکم نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد مانند مطالبه وجه، الزام به تمکین و سایر موضوعات، چنانچه تقاضای صدور برگ اجرائیه نشود و…

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با اصلاحات   فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول- مقدمات اجرا ماده ۱ –  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ماده…