نمونه دادخواست واخواهی نسبت به حکم غیابی – قاسم نجفی بابادی

تعریف واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. ذکر چند نکته: ازجمله شرایط صدور حکم غیابی: خوانده یا وکیل یا…

شرایط انجام واخواهی نسبت به حکم غیابی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابلاغ قانونی, ابلاغ قضایی, ابلاغ واقعی, اجرای رای غیابی, اعتراض به رای غیابی, حکم غیابی, دادخواست اعتراض به رای غیابی, دادخواست غیابی, دادخواست واخواهی, رای غیابی, واخواهی, وکیل برای رای غیابی, وکیل رای غیابی, آرای غیابی تعریف واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی…

آیا ابلاغ در روز تعطیل اعتبار قانونی دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

  🔰⚖ آیا ابلاغ در روز تعطیل اعتبار قانونی دارد؟     در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون «مامور» نشان می دهد که مجری ابلاغ کارمند دولت است…