نمونه دادنامه دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

  دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به…

دادگاه صالح به رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

دادگاه رسیدگی ماده ۱۴۷ قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه…

ابطال سند صادره از طریق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت بعد از اتمام مهلت قانونی – قاسم نجفی بابادی

ابطال سند ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار…

دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می…

ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه – قاسم نجفی بابادی

  ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد، عبارت است از: الف- ابطال سند مالکیت به حکم قانون در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی…

چگونگی ابطال سند رهنی – قاسم نجفی بابادی

  سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده…

نحوه استرداد ثمن معامله در صورت کلاهبرداری – قاسم نجفی بابادی

استرداد ثمن معامله دعوی استرداد ثمن گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع)…

دادگاه صالح مطالبه ثمن معامله – قاسم نجفی بابادی

  تعریف ثمن معامله مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع (خرید و فروش)، اجاره، هبه و … را انجام دهند. در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد…

موارد اقامه دعوای استرداد ثمن معامله – قاسم نجفی بابادی

استرداد ثمن معاملهاسترداد ثمن معامله  دعوی استرداد ثمن گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع…

اعلام بطلان معامله – قاسم نجفی بابادی

  اعلام بطلان معامله، برای هر یک از طرفین قرارداد، امکان‌پذیر است. افراد بر اساس درک صحیحی که از موقعیت و وضعیت مالی خود دارند، جهت تامین نیازهای مالی خود، اقدام به انجام معامله می کنند و بر همین اساس، باید برای معامله ای که می خواهند با توافق و…