فریب در ازدواج – قاسم نجفی بابادی

  فریب در ازدواج یا تدلیس در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع. مخفی نمودن ازدواج قبلی از مصادیق فریب در ازدواج است لذا زن باکره‌ای که قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق…

احکام صیغه موقت – قاسم نجفی بابادی

  در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم…

مطالبه مهریه از دادگاه بر اساس قانون جدید – قاسم نجفی بابادی

  از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد، مهریه یا مهر می باشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید”. همانگونه که از این ماده…

شرایط اعمال حق حبس زوجه – قاسم نجفی بابادی

  براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود…

آیا عقد موقت باید به ثبت برسد؟ – قاسم نجفی بابادی

 ثبت عقد موقت در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه…

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟ – قاسم نجفی بابادی

  براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود…

مهریه در ازدواج موقت – قاسم نجفی بابادی

  در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم…

ارث در ازدواج موقت – قاسم نجفی بابادی

  در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم…

شروط ضمن عقد نکاح – شروط مندرج در عقد نامه – قاسم نجفی بابادی

  شروط ضمن عقد یعنی چه؟ هنگامی که بین دو طرف یک معامله قراردادی بسته می‌شود، افراد می‌توانند علاوه بر تعهداتی که قانوناً با امضای قرارداد به عهده آن‌ها گذاشته می‌شود، شرایطی را به عقد اضافه کنند که دو طرف ملتزم به رفتار بر اساس آن هم باشند. این شروط…

راه های مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر بر اساس قانون جدید – قاسم نجفی بابادی

مطالبه مهریه از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد، مهریه یا مهر می باشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید”. همانگونه که از این…