نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ بیع شرط و بطلان نقل و انتقال انجام شده در مدت خیار – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست     در زیر۲ نمونه دادخواست در خصوص فسخ بیع شرط و بطلان نقل و انتقال انجام شده تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید   با توجه به تخصصی…

نمونه دادخواست ابطال تعهد نامشروع – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص ابطال تعهد نامشروع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه…

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به علت خیار رؤیت و مطالبه ثمن از فروشنده و خسارات تاخیر در تادیه و دادرسی – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تایید و تنفیذ فسخ معامله به علت خیار رؤیت تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن…

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله از بایع و ضامن ثمن بنحو تضامنی – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص مطالبه ثمن معامله تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید دادخواست مطالبه ثمن معامله   با توجه به تخصصی بودن امر و…

نمونه دادخواست اخذ به شفعه و مطالبه ثمن مبیع از شفیع – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیری ۲ نمونه دادخواست در خصوص اخذ به شفعه تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می…

نمونه دادخواست اعلام انفساخ بیع شفاهی به علت  تلف مبیع در زمان خیار مشتری و استرداد ثمن معامله – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص اعلام انفساخ بیع شفاهی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی…

نمونه دادخواست اعلام فسخ معامله به علت نقص مبیع قبل از تسلیم – قاسم نجفی بابادی

اعلام فسخ معامله نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص اعلام فسخ معامله به علت نقص مبیع قبل از تسلیم تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید اعلام فسخ معامله اعلام فسخ…

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به علت خیار تاخیر در ثمن – قاسم نجفی بابادی

دادخواست فسخ معامله نمونه دادخواست  دادخواست فسخ معامله در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تنفیذ فسخ معامله به علت خیار تاخیر در ثمن تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه…

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر۲ نمونه دادخواست در خصوص بطلان عقد اجاره تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید   با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می…

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر ۲ نمونه دادخواست در خصوص اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه…