خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تأخیر کار به چه معناست؟ اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود مبنی بر تکمیل پروژه در زمان معین تأخیری داشته باشد که این تأخیر از جمله تأخیرهای غیرمجاز باشد، باید ضرر کارفرما در خصوص عدم تحویل پروژه در زمان تعیین‌شده را جبران نماید. این خسارت اگر توسط طرفین…

چگونگی مجاز شدن تاخیرات پیمانکار در اثر تمدید قرارداد – قاسم نجفی بابادی

خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات پیمانکاران در سالهای اخیر ( علی الخصوص حدفاصل سالهای ۹۰ الی ۹۲ ) بسیاری از پیمانکاران پس از اتمام و تحویل پروژه و یا پس از خاتمه پیمان موفق به دریافت مطالبات خود نگردیده و یا حداقل در زمان مقرر از دریافت مطالبات خویش عاجز…

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

فسخ قرارداد اجاره آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟فسخ قرارداد اجاره ✅ پاسخ این سؤال منفی است زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند…

مرجع رسیدگی به دعاوی بین کارفرما و پیمانکار – قاسم نجفی بابادی

  موارد بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار وکیل حل و فصل اختلافات پیمانکاری توضیح می‌دهد، مسئله حل اختلاف وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که سابق بر آن اختلافی بروز پیدا کرده باشد. قرارداد پیمانکاری نیز به عنوان یک عقد طولانی‌مدت می‌تواند موجب بروز اختلاف میان طرفین (کارفرما و پیمانکار) شود.…

آثار تأخیر در تأدیه دین به ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

دکتر فرشید فرحناکیان   در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی تأکید شده است. در همین راستا در آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ تکلیف شده است که «سامانه الکترونیکی سجل قضایی» باید به‌گونه‌ای طراحی گردد…

هزینه تسریع کار در قرارداد پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت امین عدالت   کارفرما با انعقاد قرارداد پیمانکاری و صرف هزینه‌های زیاد، به دنبال آن است که پروژه در زمان معین توسط پیمانکار تحویل داده شود تا بتواند سود مورد انتظار خود را بدست بیاورد و به هدف خود دست یابد. به دلیل همین اهمیت مسئله‌ی زمان…

خسارت های وارده به پیمانکار و کارفرما به دلیل تاخیرات پروژه – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تأخیر کار به چه معناست؟ اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود مبنی بر تکمیل پروژه در زمان معین تأخیری داشته باشد که این تأخیر از جمله تأخیرهای غیرمجاز باشد، باید ضرر کارفرما در خصوص عدم تحویل پروژه در زمان تعیین‌شده را جبران نماید. این خسارت اگر توسط طرفین…

دریافت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات پیمانکاران – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات پیمانکاران در سالهای اخیر ( علی الخصوص حدفاصل سالهای ۹۰ الی ۹۲ ) بسیاری از پیمانکاران پس از اتمام و تحویل پروژه و یا پس از خاتمه پیمان موفق به دریافت مطالبات خود نگردیده و یا حداقل در زمان مقرر از دریافت مطالبات خویش…

خسارت تاخیر کار در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تأخیر کار به چه معناست؟ اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود مبنی بر تکمیل پروژه در زمان معین تأخیری داشته باشد که این تأخیر از جمله تأخیرهای غیرمجاز باشد، باید ضرر کارفرما در خصوص عدم تحویل پروژه در زمان تعیین‌شده را جبران نماید. این خسارت اگر توسط طرفین…

پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت امین عدالت   کارفرما با انعقاد قرارداد پیمانکاری و صرف هزینه‌های زیاد، به دنبال آن است که پروژه در زمان معین توسط پیمانکار تحویل داده شود تا بتواند سود مورد انتظار خود را بدست بیاورد و به هدف خود دست یابد. به دلیل همین اهمیت مسئله‌ی زمان…