شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی (وزارت نفت) – قاسم نجفی بابادی

 

 

ماده ۱) هیأت حل اختلاف

در هر یک از شرکت های اصلی (شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی گاز ایران- شرکت ملی صنایع پتروشیمی- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) یک هیأت قراردادی تشکیل خواهد شد.

با توجه به حجم اختلاف های مطروحه، تشکیل بیش از یک هیأت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیأت مدیره مربوط و تایید هیأت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود.

تبصره- در صورت تشکیل بیش از یک هیات در هر شرکت اصلی، نحوه ارجاع درخواست های شرکت های طرف قرارداد به این هیات ها به ترتیبی خواهد بود که هیات عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد.

 

ماده ۲) اعضای هیأت های حل اختلاف، به اعتبار توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد:

الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی قراردادها

ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها

ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیرعامل شرکت به هیات عالی حل اختلاف معرفی و در صورت تایید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیات، احکام ایشان پس از تصویب هیات مدیره شرکت، از سوی مدیرعامل برای مدت دو سال صادر می شود.

تبصره- برای هر یک از اعضای هیات ، افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی، ۵ ماده ۵ به اعضای اصلی، – تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۴ به جای ایشان در هیات ها به اختلاف ها رسیدگی خواهند کرد.

 

ماده ۳) وظایف و مسئولیت های هیات حل اختلاف

مسئولیت هیات حل اختلاف، رسیدگی به اختلاف طرف های قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکت های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلاف با طرف قرارداد خواهد بود.

تصمیمات هیات حسب مورد پس از تصویب هیات مدیره شرکت ذیربط لازم الاجرا خواهد شد.

تبصره) در صورتی که هیات مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیات حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع نماید، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیات عالی حل اختلاف شکایت نماید

 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

ماده ۴) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیات های حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیات مدیره شرکت کارفرما، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیات ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آن ها باشد، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید. در هر صورت تصمیم های هیات ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات هیات مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا میباشد.

 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

ماده ۵) فرآیند رسیدگی به اختلاف ها

۱-۵- هرگاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد، می تواند حل مشکل خود را از هیات حل اختلاف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتباً از هیات حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند.

۲-۵- تصمیم گیری در هیات های حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود.

الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشد، هیات موضوع را از مرجع صدور بخشنامه / دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله، توسط هیات به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند.

 ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، براساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه، هیات موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آن ها تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

۳-۵- همین شرط اصلی ورود هیات حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شمول جزء “ب” بند ۲ ماده ۵) ، اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر براین خواهد بود که ایشان رای هیات حل اختلاف را چه له یا علیه وی به طور کامل خواهد پذیرفت.

۴-۵- هیات حل اختلاف موظف است به درخواست های واصله بی طرفانه رسیدگی کند. لذا اعضای هیات در موارد شمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را با اعضای علی البدل متناظر بدهند. اظهارنظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیات توسط هر یک از اعضای هیات نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد.

۵-۵- برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نیازی نیست.

۶-۵- دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است، ولی تصمیم نهایی هیات بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد.

۷-۵- هیات ها می توانند بنابر تشخیص خود و حسب نیاز، از افراد و یا گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف ها در جلسات خود، نظرات این افراد را استماع کنند.

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

 

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

ماده ۶) هیات حل اختلاف می تواند عنداللزوم و بنابر ضرورت، به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه با صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ نماید. اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیات حل اختلاف و با دستورمدیرعامل و در صورت لزوم تایید هیات مدیره شرکت اصلی مقدور می باشد.

 

ماده ۷) هیات عالی حل اختلاف

هیات عالی حل اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می باشد:

الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رییس هیات

ب) نماینده معاون امور مهندسی وزیر

ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند.

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

ماده ۸) هیات عالی وظایف و مسئولیت های زیر را به عهده خواهد داشت:

 ۱-۸- بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیات های حل اختلف شرکت های اصلی

۲-۸- تایید تشکیل بیش از یک هیات حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی

۳-۸- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیات های حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف

تبصره) در صورت رد صلاحیت و سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیات ها، آن عضو بلافاصله بر کنار شده و باید فرد جدیدی به جای وی معرفی شود.

۴-۸- تهیه و ابلاغ روش های لازم برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها و شکایات و نظارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیات ها

۵-۸- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هیات های حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت

-۸-۶ رسیدگی به شکایت های ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیات های اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلافها و درخواست ها

-۸-۷ رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیات مدیره یک شرکت اصلی تصمیم هیات حل اختلاف آن شرکت را تایید نمی کند.

تبصره) در صورتی که پس از رسیدگی ، هیات عالی حل اختلاف، تصمیم هیات مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید.

 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

ماده ۹) کلیه هیات ها و شرکت های تابعه در صورت درخواست هیات عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هر گونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود به آن هیات می باشند.

 

ماده ۱۰) دعوت به جلسات رسیدگی و هر گونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیات حل اختلاف توسط رییس هیات انجام می پذیرد و از طریق دبیرخانه هیات به طرفین ابلاغ می گردد.

 

ماده ۱۱ ) جلسات هیات های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی، عضو علی البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت.

 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

ماده ۱۲ ) متن ذیل با عنوان “حل اختلاف” جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها/ پیمان های شرکت اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقده بین طرفین منضم شود.

“هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان / قرارداد بین طرفین اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود، قابل حل خواهد بود.”

تبصره : تمامی شرکت ها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرف های قراردادی خود که دستور العمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفه اند ، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف های احتمالی قرار گیرد.

 

ماده ۱۳ ) در صورت هر گونه ابهام با سکوت این شیوه نامه در خصوص مقررات شکلی، مراتب از هیات عالی استفسار و نظر تفسیری هیات عالی معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۴ ) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزاتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند.

 شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

این شیوه نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل شماره ۵۰۵۰۰۶ /م ح م

 

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *