نمونه دادخواست الزام خوانده به تکمیل آپارتمان – قاسم نجفی بابادی

 

مقدمه

زمانی که دو طرف اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند، ملتزم به ایفاء تعهداتی در مقابل یکدیگر می گردند که به این نوع تعهدات، تعهدات قراردادی گفته می شود و طرفین اغلب ضمانت عدم اجرای این تعهدات را در قرارداد پیش بینی و مشخص می نمایند که می تواند به ازاء زمان معین، پرداخت وجه نقد یا مال دیگر یا انجام عملی باشد. حال هرگاه یکی از طرفین از انجام این تعهدات که موعد آن سررسیده است استنکاف ورزد، طرف مقابل می تواند الزام طرف دیگر به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نماید.

 

 

ارکان دعوی الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

الف) وجود تعهد اعم از تعهد قراردادی، عرفی یا قانونی مستقلا یا ناشی از انعقاد قرارداد دیگر، که در رویه قضایی ادله اثباتی آن عبارتند از :

 • مدرک رسمی: که دلالت بر لنعقاد عقود معین قانونی یا قرارداد نامعین صحیح بنماید.
 • شهادت شهود : بعد از تشکیل جلسه، دادگاه شهادت شهود را استماع و وجود یا عدم تعهد را احراز مینماید.

ب) عدم ایفای تعهد: که در رویه قضایی احراز ان غالبا :

 • یا اقرار شخص خوانده به عدم ایفای تعهد است
 • یا ممکن است دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.
 • و یا استناد به شهادت شهود می شود.

 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی الزام به ایفای تعهد

رسیدگی و اجرای حکم الزام به انجام تعهد در قانون مدنی به طور کلی به دادگاه محل اقامت خوانده دعوی سپرده شده است اما نوع دادگاه و هزینه دادرسی، بنا به تعهد فی مابین تعیین می شود.

 

نمونه دادخواست

 •  در زیر سه نمونه دادخواست در خصوص الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث و تحویل آپارتمان تحریر گردیده است.

 

 • البته هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید آن را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید .

 

 • با توجه به اینکه طرح این دعوی مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه توصیه می گردد از مشاوره وکلای متخصص استفاده نمایید.

 

  

 

 

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان

 دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن صدور حکم به الزام خوانده به ایفاء و انجام تعهد موضوع ماده …. قرارداد شماره …… مورخه ……. مبنی بر تکمیل / تخریب / بازسازی یک واحد آپارتمان مقوم به …….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱. تصویر مصدق قرارداد مورخ ………          ۲. تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده      ۳. دلیل پرداخت قسمتی از ثمن           ۴. تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف
 ریاست محترم …..

باسلام

احتراماً به استحضار می رساند:

۱-مطابق قرارداد شماره …. مورخه …. که فیمابین اینجانب خواهان و خوانده محترم در حضور شهود امضاء کننده ذیل قرارداد منعقد شده است خوانده به استناد بند …. قرارداد استنادی متعهد شده است حداکثر تا تاریخ ………… قسمت هایی از واحد آپارتمان اینجانب را تخریب و نسبت به بازسازی آن مطابق شرایط توافق شده اقدام نماید.

۲-خوانده محترم علیرغم گذشت حدود …………. از تاریخ مذکور، مطابق تامین دلیل اخذ شده، از تکمیل باسازی و انجام تعهدات قراردادی استنکاف نموده و در پاسخ به اظهارنامه شماره …………. مورخه ……… ضمن اقرار به مفاد قرارداد اعلام نموده است که به دلیل افزایش قیمت مصالح انجام مابقی تعهدات برای ایشان مقرون به صرفه نمی باشد.

۳-در بند …….. قرارداد مذکور تصریح شده است که هر گونه افزایش قیمت تاثیری در انجام تعهدات نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق از محضر عالی تقاضا دارد نسبت به صدور حکم به محکومیت خوانده مبنی بر الزام به انجام تعهدات قراردادی مطابق شرایط مندرج در قرارداد و پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمائید.

 

امضا

دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

 

 

دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث و تحویل آپارتمان

برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن صدور حکم به الزام خوانده به ایفاء و انجام تعهد قراردادی موضوع ماده …. قرارداد شماره …… مورخه ……. مبنی بر تکمیل / تخریب / بازسازی یک واحد آپارتمان مقوم به …….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱. تصویر مصدق قرارداد مورخ ………          ۲. تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده      ۳. دلیل پرداخت قسمتی از ثمن           ۴. تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف
 ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع ملک ”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند :

۱. به موجب قرارداد مورخ … خوانده متعهد شده اند که که یک باب ساختمان … واحدی را بعد از گذشت مدت … از تنظیم قرارداد بر روی قطعه زمینی به مساحت … مترمربع واقع در … به شماره پلاک ثبتی … بخش … که بنده مالک قانونی آن قطعه زمین می باشم، احداث کنند.

۲. خوانده محترم از انجام تعهد خود به دلایل و بهانه های مختلف سرپیچی می کنند. اینجانب علاوه بر مراجعات بسیار، اظهارنامه ای نیز به شماره … تاریخ … برای ایشان ارسال نمودم که همچنان از انجام تعهد خودداری می کنند.

لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق اینجانب را تقاضا دارم.

امضا

 

دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

 

 دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

نمونه دادخواست صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

 

برگ دادخواست به ……….

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱. صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی موضوع از پلاک ثبتی شماره …مقوم به …………………. ریال و جمیع خسارات و حق‌الوکاله

۲. فک رهن

دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق قرارداد مورخ ……… ۲- عندالزوم استعلام ثبتی ۳- تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده ۴- دلیل پرداخت قسمتی از ثمن ۵- گواهی دفترخانه …….. شهرستان ……….
 ریاست محترم …..

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند،

۱. موکل با سه برادر خویش به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از برادرها در هر فرضی مالی را از پول شراکتی خریداری نموده‌اند؛

۲. بعد از مدتی چهار نفر اقدام به تقسیم اموال مشترک طی یک سند عادی می‌نمایند؛

۳. خواسته که یک خانه با پلاک ثبتی … واقع در … می‌باشد از پول مشترک ولی به نام خوانده خریداری شده است؛

۴.برابر اقرارنامه عادی مورخ ۲/۶/۷۹ خوانده محترم صراحتاً اقرار و اذعان داشته که دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی مارالذکر متعلق به موکل بوده که استشهادیه و شهادت شهود نیز مؤید این موضوع است؛

لذا رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی …………………. و فک رهن از آن و در راستای مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و جبران جمیع خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

امضا

 

دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

دادخواست الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

نمونه دادخواست الزام به اخذ پایانکار

نمونه دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به اخذ پایانکار

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نمونه دادخواست الزام به تحویل مورد معامله

الزام به تحویل ملک

 

4 thoughts on “نمونه دادخواست الزام خوانده به تکمیل آپارتمان – قاسم نجفی بابادی

 1. جناب اقای قاسم نجفی بابادی
  با عرض سلام و ادب و احترام و تشکر از سایت فعال و مطالب عالی شما در همه حوزه ها به استحضار میرسانم که اپارتمانی را در انتهای سال۹۶ پیش خرید کردم که قرارداد مشارکت ان فیمابین مالکین و سازنده به امضاء رسیده و در مبایعه نامه بدان اشاره شده و جزئی لاینفک از مبایعه نماه ذکر شده است و کد رهگیری نیز بر همان اساس صادر شده است. در سال ۱۳۹۷ پس از تحویل در ان سکونت کردم. اپارتمان درطبقه ۴ مشتمل بر دو واحد ۷ و ۸ است و طبقه ۵ به صورت پکپارچه ساخته شده ومتعلق به سازنده است. یکی از مشارکت کنندگان در ساخت بدلیل اشکالات متعدد در اپارتمان با سازنده مشکل حقوقی پیدا کرده و از ایشان شکایت کرده است. درمبایعه نامه خودم به قرارداد مشارکت و وظایف فیمابین سازنده و مالکین صراحتا اشاره شده است و نسخه ای از ان به هنگام پیش خرید توسط فروشنده به اینجانب تحویل گردیده است و ایشان ملزم بوده تا تعهدات قراردادی خود را به موجب قرارداد مشارکت به انجام برساند.
  اینجانب با عنایت به عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و مراجعات مکرر و تذکرات متعدد ، با صدور اظهارنامه حسن نیت به ضمن دعوت فروشنده به املاک تغاضای رفع عیوب ساختمان را نمودم ولی متاسفانه ایشان همچنان از انجام تعهد خودداری وحاضر به جبران و رفع عیوب نبوده و از انجام تعهد رفع عیوب ساختمان استنکاف می ورزند. لذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و گزارش تامین دلیل به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ با ذکراشکالات و ایرادات در اپارتمان مسکونی و مشاعات صورت پذیرفت.
  با وصف وجود گواهی پایان کار ، پاره ای از سهل انگاری ها و عدم رعایت نظامات دولتی مطابق مبحث چهارم و موارد ایمنی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان ایران به نظام مهندسی استان تهران ارجاع و رای قطعی محکومیت ناظر ساختمان صادر گردیده است و عدم نظارت ناظر ساختمان و صدور گواهی های خلاف منجر به اشکالات فراوان شده است. ایا میتوانم از ناظر ساختمان بدلیل کوتاهی و سهل انگاری ها شکایت کنم؟
  برای تنظیم دادخواست و استماع خواسته از محضر دادگاه بایستی به چه عنوانی از سازنده و ناظر ساختمان اشاره کنم و مقوم انرا چگونه بایستی ذکر نمایم. خواهشمندم اینجانب را جهت تنظیم دادخواست راهنمایی فرمایید و به ایمیل اینجانب پاسخ را در صورت امکان ارسال فرمایید. با تقدیم احترام و تشکر

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید دادخواست مطالبه وجه بابت خسارت وارد شده مطرح نمایید
   ۲. اما بهتر است ابتدا دادخواست الزام به انجام تعهد مبی بر انجام کامل قرارداد و رفع ایرادات بر اساس قرارداد فی مابین مطرح نمایید و در صورت صدور حکم و عدم امکان رفع عیب دادخواست خسارت مطرح نمایید
   ۳. برای تقویم بهتر است خواسته را بالای بیست میلیون تومان و علی الحساب با جلب نظر کارشناس تعیین نمایید

   1. سلام جناب اقای قاسم نجفی بابادی
    با عرض تشکر و احترام از ارسال جواب و سپاسگزاری صمیمانه از راهنمایی شما امیدوارم با ارهنمایی شما و لطف و عنایت خدای متعال به مشکلات فائق ایم. بار دیگر از اینکه به مشاوره اینجانب پاسخ عنایت فرمودید سپاس فراوان دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *