نمونه دادخواست تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  تقسیم ترکه, وکیل تقسیم ترکه. دادخواست تقسیم ترکه

ذکر چند نکته:

 • افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند:
 1. هرکدام از ورثه متوفی
 2. اگر متوفی وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
 3. اگر برای وراث محجور، قیم معین شده باشد، قیم محجور حق درخواست تقسیم ترکه را داراست.
 4. اگر در بین وراث جنینی باشد که ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی وی از سوی دادگاه امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت.
 5. موصی له اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. و در صورت قبول، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

 • اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه:
 1. اخذ گواهی انحصار وراثت
 2. مهر و موم ماترک
 3. تحریر ماترک
 4. قبول یا رد ترکه
 5. تصفیه ماترک
 6. تقسیم ماترک
 • مرجع صالح: ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

لذا برای طرح دعوی تقسیم ترکه باید به آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کرد حتی اگر اموال او و یا وراث در محل دیگری باشند.

 

نمونه دادخواست

 در زیر سه نمونه دادخواست تحریر گردیده است که البته هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید آن را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید .

با توجه به اینکه طرح این دعوی مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه توصیه می گردد از مشاوره وکلای متخصص استفاده نمایید.

 

 

نمونه دادخواست۱

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن الزام به تقسیم ماترک مرحوم ………….  با تعیین قدرالسهم هر یک از وراث طبق فرم ۱۹ اداره مالیاتی ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 

ریاست محترم …..

احتراماً به عرض می رساند اینجانب و خوانده های محترم همگی ورثه حین الفوت مرحوم ………… می باشند که در تاریخ …….. درگذشته است که گواهی انحصار وراثت شماره ……………. صادره از شعبه اول حقوقی حصر وراثت مبارکه نیز موید این امر می باشد.

نظر به عدم توافق وراث به تقسیم ترکه، تقاضای صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی و در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

امضا

 

 

نمونه دادخواست۲

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان………فرزند……..مورث قانونی در تاریخ……در محل اقامت دائمی خود در ……. در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه ………. و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه ………… ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ……… مورخ   صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان”مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا

 

 

نمونه دادخواست۲ 

برگ دادخواست به ……….

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱_ مهر و موم ترکه ۲_ تحریر ترکه ۳_ تقسیم ترکه ۴- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق گواهی حصر وراثت شماره ………….. ۲- تصویر مصدق لیست ماترک
 ریاست محترم …..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

۱- اینجانب ………….. ورثه ی قانونی شادروان آقای/خانم ………… به شماره شناسنامه ……………. متولد …………. صادره از ……………. که دارای نسبت …….. با متوفی هستم. ایشان در تاریخ ………… به علت ………….در منزل شخصی/ بیمارستان واقع در …………… به رحمت خدا رفتند. ۲- به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره …………. صادره از شعبه …………… ورثه ی شخص متوفی مشخص شده‌اند. ۳_ در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف دیگر وراث می‌باشد. ۴_ لازم به ذکر است که بنده با توجه به مراجعات مکرر به دیگر وراث خواهان مشخص شدن وضعیت ترکه شده‌ام ولی متاسفانه هیچ سودی در بر نداشته است. ۵_ همچنین ماترک مورث اینجانب فی‌الحال در خطر تضییع و تفریط می‌باشد. فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۴، ۱۷۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا است.امضا                                                                                                                           

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

.

16 thoughts on “نمونه دادخواست تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

 1. سلام ما ۵ نفر وراث هستیم ۱- یک نفر ملک ورثه ای را تصرف ۲- یک نفر مجهول المکان که درسال ۱۳۶۴به المان رفته و حالا ۱۵ سال است از او خبر نداریم (مجهول المکان) ۳- و وقتی مشتری برای خرید امد بنگاه معاملات ملکی گفت چون یکی از وراث شما نیست نمب توانید ملک را بفروش برسانید. ۴- واما من بعنوان یکی از وراث خودم تنهایی میخواهم اقدامات قانونی فروش ملک و دریافت سهم خود را انجام دهم لطفا راهکار ارائه فرمائید و هزینه آن چقدر است و چقدر زمان میبرد و همچنین مدارک مورد نیاز چیست. ۵- مدارکی که دارم عبارتنداز انحصار وراثت، گواهی عدم افراز، سند مالکیت ملک. ممنون از جواب شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست دستور فروش مطرح نمایید
   ۲. برای طرح این دادخواست نیاز به حضور همه وراث نیست.
   ۳. بعد از رسیدگی دادگاه و ارجاع به کارشناس بر اساس نظر کارشناس ملک به مزایده رفته و بفروش می رسد و سهم شما پرداخت خواهد شد.

 2. با سلام
  پدر بزرگ و مادر بزرگ بنده سالها است که فوت کرده اند که با گذشت سالها وراث که دایی ها و خاله ها میباشند هیچ گونه اقدامی جهت تقسیم ترکه نکرده اند لازم به ذکر است که چون خانواده ما سالها در شهر دیگری سکونت داشته هیچ اطلاعی در خصوص نوع و مقدار ترکه نداریم و از تعداد اندکی که مطلع هستیم تحت دخل و تصرف از سوی دیگران قرار گرفته.
  ۱- چگونه از مقدار و نوع ترکه اطلاع پیدا کنیم؟
  ۲- دادخواست تقسیم ترکه از شهر محل سکونت من قابل انجام می باشد؟
  ۳- با توجه به اینکه ترکه در روستا هست و تقریبا بدون سند می باشد چگونه از از مقدار تصرف شده ها مطلع شویم؟
  سپاس

  1. ۱. اگر مادرشما از جمله وراث می باشد می تواند به شورای حل اختلاف محل فوت متوفی مراجعه و تقاضای تحریر و مهرموم و تقسیم ترکه مطرح نماید
   ۲. اگر اموال دارای سند رسمی باشند از طریق استعلام قابل تشخیص اند
   ۳. اگر سند رسمی ندارد با ارائه قولنامه یا استشهادیه محلی قابل اثبات اند

   1. با سپاس از شما
    بنده فراموش کردم مادر بنده که از ورثه هستند در قید حیات نیستن بنده به عنوان یکی از ورثه مادرم میتوانم تقاضای تحریر و مهرموم و … بکنم یا احتیاج به وکالت کاری از دیگر وراث (خواهر و برادر) هست؟

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. اگر مادر شما قبل از متوفی فوت نموده باشند شما به هیچ عنوان جز وراث نیستید
     ۲. اگر بعد فوت متوفی مادر شما فوت نموده اند می توانید آن اقدامات را انجام دهید

 3. باسلام و عرض ادب،بنده خواهان سهم خودازیک باب منزل مسکونی هستم به گواهی انحصاروراثت،ولی متاسفانه مابقی وراث حاضربه همکاری وفروش نیستند،چگونه وازچه طریقی میتوانم سهم خودرامطالبه کنم

 4. با سلام و خسته نباشید یک ملکی هست که در ورثه هستش و یکی از وراث به رحمت خدا رفته که سهمش به زنه و بچه هاش میرسه که دوتا بچه صغیر داره که مادرشون قیم آنها شده و همگی انحثار وراثت دادن و فرم ۱۹ هم دارند و همگی قصد فروش دارند و مشتری پیدا شده برا خرید و حتی دم بنگاه معامله شده قلنامه هم نوشته شده و همگی امضا کردند ، ولی الان که محضر رفتند برای انتقال سند، ریس محضر یه برگه داده که برید دادگاه واحد سرپرستی که کارشناس بفرسته ،ماهم رفتیم واحد سرپرستی ولی انها میگند که باید اول همه وراث از این ملک باید دادخواست تقسیم ترکه بدین تا ما برسی کنیم و اجازه فروش ملک را بدیم ،که این پروسه زمان بر و تقریبا ۲ ماهی طول میکشه و مشتری هم که پول داده ناراحت شده که خیلی زمان میبره ، آیا راهی هست که نخواهیم این روند را پیش بریم ، یا حتمی باید همین کارها را انجام بدیم ، خواهشا اگه میشه راهنمایی کنید،

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بنظر بدون طرح دادخواست تقسیم ترکه راهدیگری وجود ندارد چراکه برای فروش سهم صغیر نیاز به اجازه مدعی العموم (واحد سرپرستی دادگاه ) دارد (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی) اما واحد سرپرستی راسا نمی تواند در این امور دخالت نماید مگر اینکه ابتدائا دادخواستی مطرح شود و سپس بر اساس ان اظهارنظر نماید که بهترین عنوان برای طرح دادخواست همان تقسیم ترکه می باشد.

 5. جناب آقای نجفی بابادی با سلام واحترام، از دیدن نمونه دادسخواتها بسیار خوشحال ومتشکرم.
  انحصار وراثت انجام دادم ولی یکی از وراث به بهانه اینکه ورثه های دیگه در خارج از کشور وجود دارد، جلوی اقدامات بعدی رو گرفته. راه حل چیست؟
  قابل توجه: ورثه های دیگه با ملیت وهویت کاملا خارجی واصلا سابقه سجلی در ایران ندارند.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بهانه های افراد بدون وجود دلیل نمی تواند باعث توقف پرونده شود
   مفقولد الاثر بودن یا تابعیت دیگر داشتن ورثه نیز مانع از انحصار وراثت نیست

 6. سلام خسته نباشید پدری حدود۶۰ سال قبل فوت کرده نه فقره زمین باغوباغچه از ایشان مانده است انحصار وراثت هم دارد ۵دختر و۵ پسر ایشان دارند که برخی از انان فوت شده اند ووراثی دارند دو نفر از وراث به بهانه های مختلف از امضای تقسیم نامه ای که بین خودمان تنظیم کردیم خودداری می کنند می خواهیم داد خواست تقسیم ترکه بدهییم اولا راهش چیست؟ ثانیا اگر مجموع اموال متوفی در حدود یک میلیارد تومان باشد هزینه دادرسی وهمچنین حقالوکاله چقر می شود
  من قبلا هیچارتباطی با شما ودیگر مراکز مشلبه نداشته ام

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. تقسیم نامه در صورتی معتبر است که همه ورراث ان را امضا نمایند
   ۲. اگر تعدادی از وراث به هرعلت رضایت ندارند هریک از وراث دیگر می تواند راسا تقاضای تقسیم ترکه مطرح نماید و در این خصوص نیاز به رضایت دیگر ورثه ندارد
   ۳. هزینه دادرسی به علاوه هزینه دفاتر خدمات قضایی حدودا بین ۱۰۰ الی ۲۵۰ هزارتومان می باشد که البته هزینه کارشناس هم به ان اظافه می گردد
   ۴. میزان حق الوکاله بسته به نوع پرونده متفاوت است که پس از مراجعه حضوری و بررسی دقیق اوراق قابل تعیین است.

 7. باسلام و خسته نباشید پدربنده سال۷۵ فوت نمودند و کلیه ورثه به جز مادرم با برگ انحصارورثه و مالیات برارث دردارایی و محضر به بنده انتقال دادند و برادرم هم دردارایی انتقال داد و محضرهم وکالت و اقرارنامه هم اکنون مادر بنده که درانحضارورثه نوشته شده است یک هشتم اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار از عرصه هم سهم میبرند ؟ ضمن بدون درخواست تقسیم ماترک همگی توافقی به بنده واگذارکردند و لی بنچاق دارم و سند رسمی هنوز نگرفتم و در دست اقدام هست ولی ثبت قبول دارد که درسال ۷۷ همگی به من انتقال دادند تشکر از لطفتون که جواب میدهید فقط میخواهم بدانم مادر از عرصه سهمی دارند یا خیر ؟؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مادر از قیمت عرصه سهم دارد نه از خود عرصه البته در صورتی که وراث از دادن قیمت امتناع نمایند می تواند از خود عرصه سهمش را مطالبه نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *