نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اثبات مالکیت, اثبات مالکیت املاک بدون سند, اثبات مالکیت مشاعی, وکیل اثبات مالکیت, دادخواست اثبات مالکیت, 

 تعریف 

دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق نظر برخی از محاکم عالی، مفهوم مالکیت منحصر به عین غیرمنقول می باشد.

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷ و۲۲ قانون ثبت فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست

 

 

ذکر چند نکته:

 • اثبات مالکیت در املاک مشاع: در صورتی که سبب مالکیت ملک مشاع، به موجب ارث باشد، عدم ذکر اسم یکی از ورثه در گواهی حصر وراثت و وجود رابطه ی نسبی اثبات نشده با مورث و وراث و در صورت قراردادی، عدم اجازه تصرف به خواهان و انکار مالکیت او در ملک مشاع می تواند عامل دادخواست اثبات مالکیت ملک مشاع باشد.
 • دادگاه صالح: مرجع صالح به رسیدگی دادگاهی می باشد که در محل وقوع ملک مستقر است. البته اگر اقامتگاه شما در شهری غیر از محل ملک می باشد با توجه به ایجاد دفاتر خدمات قضایی شما می توانید در محل خود دادخواست را از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه نمایید اما جلسات رسیدگی در دادگاه محل وقوع ملک انجام خواهد گرفت و رایی که در مورد اثبات مالکیت ملک مشاع صادر می گردد، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و یا همچنین فرجام خواهی به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
 • اگر سند مالکیت مال مورد تصرف، در اختیار نباشد در استناد به تصرف، برای اثبات مالکیت، باید دقت داشته باشید که وجود سه رکن، ضروری است. اولاً مال مورد تصرف، باید موجود باشد و ثانیاً فی الحال، باید در تصرف مدعی (متصرف) باشد و ثالثاً متصرف هم باید موجود باشد.
 • اثبات مالکیت بر منافع، ثمرات، نتایج و اجزاء اموال منقول و غیر منقول با اثبات مالکیت بر اصل آن اموال، حاصل می شود کما اینکه اثبات مالکیت بر منافع ملک با اثبات مالکیت بر ملک و اثبات مالکیت بر میوه درخت با اثبات مالکیت بر درخت و اثبات مالکیت بر قطعات اصلی و یدکی یک خودرو یا دستگاه صنعتی با اثبات مالکیت بر آن خودرو یا دستگاه، حاصل می شود.
 • اگر امضاء کنندگان اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان دعوی اثبات مالکیت، زنده باشند خواهان دعوی اثبات مالکیت می تواند با استناد به اقرار و یا شهادت آنان بر امضاء و مندرجات آن سند، دعوی اثبات مالکیت را پیش ببرد و اگر آنان، حاضر به گواهی و اقرار نباشند خواهان دعوی، می تواند از طریق درخواست کارشناسی خط و امضاء و یا فراخواندن شهود معامله به شهادت یا ادای سوگند در دادگاه، اقدام به اثبات وقوع معامله و انتقال مال به خود و در نتیجه، اثبات مالکیت خود نماید. البته هر کدام از موارد فوق، برابر قانون، شرایط و موارد خاص خود را دارد.

 

 

نمونه دادخواست

 در زیر ۲ نمونه دادخواست تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید و با توجه به اینکه هزینه واخواهی معادل چهار و نیم درصد از کل خواسته می باشد بهتر است ابتدا بررسی نمایید که آیا موضوع شما شامل واخواهی قرار می گیرد یا نه تا  از صرف زمان و هزینه مالی اشتباه اجتناب نمایید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اثبات مالکیت توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

 

نمونه دادخواست ۱

تنظیم این نمونه دادخواست توسط خریداری کاربرد دارد که فروشنده پس از واگذاری ملک به وی سپس آن را به شخص دیگری هم می فروشد

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱- اثبات مالکیت ۲- ابطال معامله فضولی ۳- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی ۲- تحقیق و معاینه محل ۳- عندالزوم شهادت شهود
 ریاست محترم …..

باسلام

با عرض سلام و تحیت به استحضار عالی می‌رساند: ۱- به گواهی مبایعه‌نامه عادی پیوست، اینجانب خواهان ………………… در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و بیست و دو متر و با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه فوق را از خوانده ردیف اول ……………. ، خریداری کرده و تمامی ثمن آن را نیز پرداخت نموده‌ام. ۲- اکنون که قصد تصرف در ملک خود و احداث بنای ساختمانی در آن را دارم، متاسفانه کاشف به عمل آمده است که فروشنده فوق (خوانده ردیف اول) پس از فروش شش دانگ ملک مذکور به اینجانب، در حالی که تمامی حق مالکیت نامبرده نسبت به ملک مزبور پس از وقوع بیع صحیح شرعی فوق، به بنده منتقل شده و خود نسبت به آن هیچ حقی نداشته است، از عدم حضور اینجانب در محل و عدم تصرف بنده در زمین فوق سوء استفاده نموده و ملک فوق الذکر را به‌صورت فضولی درتاریخ ………………… با بیع‌نامه عادی به خوانده ردیف دوم …………….. ، انتقال داده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به اینکه: ۱- ملک مذکور دارای سند رسمی نبوده و اصولا املاک آن منطقه با سند عادی منتقل می‌شود. ۲- بیعِ صحیحِ شرعیِ واقع شده فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول با سند عادی صورت پذیرفته است. ۳- معامله فضولی فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم نیز با سند عادی انجام شده است. اولا: مستند به نظریه شماره ۷/۵۳۹۷-۶۰/۱۲/۵ اداره حقوقی دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش دعاوی اثبات مالکیت، با توجه به وقوع بیع صحیح شرعی فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول به استناد مبایعه‌نامه پیوست و عندالزوم شهادت شهود و جمع ارکان دعوای اثبات مالکیت، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام و اثبات مالکیت اینجانب نسبت به زمین فوق با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه پیوست را دارد. ثانیا: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول، ملک مذکور را به شرح فوق به‌صورت فضولی به خوانده ردیف دوم منتقل کرده است، بدینوسیله ضمن اعلام رد معامله فوق توسط بنده، به استناد مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی فوق (یعنی معامله فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم) را دارد. ثالثا: تقاضای الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطلق خسارات دادرسی را دارد.

محل امضاء

 

 

 

نمونه دادخواست ۲

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱- اثبات مالکیت ۲- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی ۲- تحقیق و معاینه محل ۳- عندالزوم شهادت شهود
 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام ،

اینجانب ……  با توجه به (اسباب تملک) قرارداد بیع / اجاره /  یا به سبب ارث / گواهی حصر وراثت/ سند عادی قولنامه/ و غیره/ که به عنوان اسناد و ادله ی مثبته ی مالکیت/ یا با توجه به ادله ی دیگر/ ضمیمه ی دادخواست گردیده است، به عنوان مالک بخش و سهمی از ملک به مختصات و شماره پلاک ثبتی …… واقع در ……  می باشم. لذا مالکیت بنده در ملک مشاعی مورد انکار خوانده قرار گرفته و از تصرف اینجانب در ملک به عنوان مالک مشاعی، خودداری به عمل آورده است. لذا با توجه به ادله ی پیوست شده در دادخواست، که به جهت اثبات مالکیت خود در ملک مشاع می باشد، از دادگاه محترم درخواست رفع مزاحمت و ممانعت خوانده از تصرف اینجانب به عنوان مالک بخشی در ملک مشاعی مورد نظر را خواستارم.

محل امضاء

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

دعوی اثبات مالکیت

26 thoughts on “نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک – قاسم نجفی بابادی

 1. با سلام. ۱۶سال قبل یکی از فامیل منزلی را در ازای راه اندازی انجام کاری به من داد و به علت روابط فامیلی هیچ سند و مدرکی دریافت نکردم. بعد از ۱۶ سال سکونت در ان حال در پی اختلاف خانوادگی میخواد خانه را پس بگیرد. شهود زیادی دارم اما به علت روابط فامیلی حاضر به شهادت نیستند و میگویند در صورت اجبار به شهادت اظهار بی اطلاعی میکنند. اما چند نفر هم که فامیل درجه یک هستند حاضر به شهادت هستند. ایا میتوان دادخواست اثبات مالکیت داد؟ قبلا دادخواست دادیم اما چون هزینه وکیل نداشتیم خودمان دادخواست را نوشتیم و قاضی از خواسته ایراد گرفته بود و رد شد و ما به علت دست تنگی پیگیری نکردیم. امکان دارد راهنمایی کنید که در قسمت موضوع خواسته و دلایل چه بنویسیم؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به نظر بهترین عنوان برای طرح دادخواست برای موضوع این سوال خواسته ” اثبات وقوع بیع ” می باشد و در قسمت دلایل نیز دونفر شاهد که در زمان عقد حضور داشته اند و روز جلسه رسیدگی هم حاضر خواهند شد معرفی نمایید و دیگر اسناد ازجمله استشهادیه محلی مبنی بر تصرف مالکانه چندین ساله شما در آن محل و فاکتورهایی که نشان از هزینه کرد های شما طی این چند سال در ان ملک می باشد را نیزضمیمه نمایید.

   1. ممنون از راهنمایی شما بزرگوار. یعنی در قسمت خواسته بجای اثبات مالکیت بنویسیم اثبات وقوع بیع؟ ایا اعسار از هزینه دادرسی را در همین دادخواست مطرح کنیم یا جداگانه؟

 2. با سلام. در مورد سوالی که قبلا مطرح کردم و لطف کردید و پاسخ دادین {{{{با سلام. ۱۶سال قبل یکی از فامیل منزلی را در ازای راه اندازی انجام کاری به من داد و به علت روابط فامیلی هیچ سند و مدرکی دریافت نکردم. بعد از ۱۶ سال سکونت در ان حال در پی اختلاف خانوادگی میخواد خانه را پس بگیرد. شهود زیادی دارم اما به علت روابط فامیلی حاضر به شهادت نیستند و میگویند در صورت اجبار به شهادت اظهار بی اطلاعی میکنند. اما چند نفرهم که فامیل درجه یک هستند حاضر به شهادت هستند. ایا میتوان دادخواست اثبات مالکیت داد؟ قبلا دادخواست دادیم اما چون هزینه وکیل نداشتیم خودمان دادخواست را نوشتیم و قاضی از خواسته ایراد گرفته بود و رد شد و ما به علت دست تنگی پیگیری نکردیم. امکان دارد راهنمایی کنید که در قسمت موضوع خواسته و دلایل چه بنویسیم؟}}} از نت تحقیق کردم .جایی نوشته بود اگر بخواهم دادخواست اثبات بیع بدهم و خوانده سند رسمی نداشته باشد خواسته رد میشود!! سند طرف ما سند عادی است {که حتی ادرس ثبت شده در ان اشتباه هست اما ملک مال او بوده} با این اوصاف ایا درخواست اثبات بیع پذیرفته میشود؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باتوجه به سوال طرح شده، همانگونه که بیان گردید به نظر بهترین عنوان خواسته اثبات وقوع بیع می باشد
   ۲. شاید تلقی شما اشتباه می باشد چراکه اگر ملک دارای سند رسمی باشد صرف اثبات وقوع بیع کافی نیست و اگر همزان الزام به تنظیم سند رسمی خواسته نشود رد می شود اما اگر ملک فاقد سند رسمی باشد ایرادی ندارد

 3. با سلام و عرض ادب.پدر بزرگ من سال ۳۹فوت کرده و مالک یک سهم از ۱۴سهم مزرعه و قنات بوده.پس از فوت پدر بزرگم ورثه ملک رو رها کردند و قنات خشک و اراضی هم مشخص نیست در اختیار چه کسی هست.بعد از خشک شدن قنات چاه عمیق حفر شده که ورثه پدربزرگ من در چاه هم شراکت نکردن .الان من با سند میتونم این اراضی رو پس بگیرم و اگه مالکین اونجا قبول نکنند از چه کسی باید پس بگیرم ؟ در سند نوشته یک سهم مشاع از مدار ۱۴سهم مزرعه و قنات ممنون از شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. بهتر است ابتدا اظهارنامه ای با متصرفین ارسال نمایید
   ۲. سپس باید بر علیه متصرفین خلع ید مطرح نمایید

 4. با سلام.
  برای اثبات مالکیت ملکی که به صورتی ارثیه است.
  و مدارکی برای اثبات آن نیست.
  چرا راه حلی پیشنهاد میکنید…
  حدود ۵۰ سال ساکن هستیم و امتیازات آب و برق و… ساختمان سال ها گرفته شده.‌‌..

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   براساس اسناد و مدارک خود که حاکی از تصرف و مالکیت شماست ازجمله استشهادیه محلی و شهادت شهود دادخواست اثبات مالکیت مطرح نمایید

 5. با سلام
  من ملکی رو از پدرم خریدم و چون معامله تو خانواده بود یه فروشنامه دستی نوشتم و به امضا رسید ولی چون این ملک سند رسمی نداشت میخوام درخواست اثبات مالکیت بدم
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید که برای محکم کردن فروشنامه چه کاری انجام بدم؟ آیا درخواست اثبات مالکیت بدم خوبه یا کار دیگه ای انجام بدم؟
  سپاس از شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. باتوجه به رویه قضایی فعلی، محاکم اثبات مالکیت در صورتی پذیرفته می شود که همراه با الزام به تنظیم سند رسمی باشد که بنا به گفته شما ملک سند رسمی ندارد
   ۲. اگر ملک در تصرف شماست به نظر نیاز به اقدام خاصی نمی باشد اما درغیر این صورت چاره ای جز طرح دعوی اثبات مالکیت وجود ندارد انشا.. قاضی رسیدگیی کننده همنظر باشد
   ۳. برای تکمیل ادله خود استشهادیه ای نیز تنظیم نمایید

 6. سلام خسته نباشید من یک ملک دارم در رامسر که سند تک برگ هم دارم اما اخیرا متوجه شدم دریک طرف آن فنسی کشیده شده آیا می توانم برای جلوگیری از جعل وسوئ استفاده تامین دلیل کنم؟

 7. باسلام ملکی دارم ۱۹سال است خریداری کردم زمین دیم در تصرف خودم بوده است وزمین آبی در دست اجاره شخصی بوده که اجاره می گرفتم و رسید دریافت اجاره هم دارم الان شخصی مدعی ملک شده که این ارث خانم من است که داماد صاحب سند است واقدام به تخریب زمین کرده در دادگاه بابت تخریب شکایت کردم تامین دلیل هم گرفتم هیات کارشناسی تایید بر تخریب دادن حالا دادگاه اناطه صادر کرده وبه من گفته مالکیت خودت را ثابت کن و من هم ملک را ازکسی دیگر خریداری کردم آیا کسی که مدعی هست می تواند ملک را از من بگیرد؟اصل سند مشاع دست خودم است صاحب سند در قولنامه من گواهی داده فروشنده هم زنده است شاهد هم دارم فقط سند را انتقال ندادم

 8. با سلام خدمت استادان عزیز، بنده یه زمین کشاورزی به مساحت ۳هکتار همراه با سند قدیمی دارم و سال های زیادی تحت مالکیت ما میباشد، لذا چند سالی بود ک ۳هزار متر آن را به یکی از فامیل ها بخاطر نداری و فقر اجاره میدادیم، بعد از چند سال حالا ادعای مالکیت میکنند و طبق نظر آن ها سند تنظیم کردند،بنظر شما راه حل چیه؟ بنده باید شکایت کنم یا اونها؟؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   از لحاظ قانونی کسی که سند به نام وی است مالک می باشد و نیاز به اثبات چیزی دارد و اگر شما ادعای مالکیت دارید باید دادخواست مطرح نمایید

 9. ضمن عرض سلام پدرما درسال ۵۶رحمت خدا رفته برادر بزرگ قیم شده چن تکه زمین داشتیم که هرکدام به یکی ازما رسید برادر بزرگ متاسفانه سال گذشته رحمت خدارفت برادر دوم وسوم هرکدام سهم خود را درچن سال پیش فروختن علیرغم اینکه بنده بی ارزشترین زمین را انتخاب کردم الان به لطف خدا جاده اصلی ازکنار آن گذشته واین زمین بی ارزش قیمتش به حد بالایی رسیده دو برادر بعداز حدود ۱۵سال دوباره ادعای سهم خواهی اززمین بنده رودارن از آنجا که همه وراث بجز یکی ازبرادران به بنده وکالت دادن وشهود زیادی ازفامیل دارم آیا اثبات حق مالکیت بنده به راحتی امکان پذیر است یاخیر هزینه تقریبی گرفتن حق مالکیت چه مبلغی است ؟بسیار ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید دادخواست اثبات حق مالکیت مطرح نماسسد و انشا.. به نتیجه مطلوب خواهید رسیذ
   هزینه دادرسی زیاد نخواهد بود

 10. سلام یک قطعه زمینی راپدرم به من داده وپدرم ان زمین را از پسر عمو یش گرفتن وقباله دست دارمی دارد همسایه رفته دادخواست حق ارتفاق ازملک ما را داده وشاهد راهم اورده وشهادت داده زمین رابه شرط باقی گزاشتن را به پدرم فروخته درصورتی که چنین نبوده هیچ شرطی در سند قید نیست بلاخره منو محکوم به حق ارتفاق کردن ایا الان من می توانم دادخواست اثبات مالکیت بدهم

  1. باسلام
   حق ارتفاق به منزله عدم مالکیت شما نیست
   اگر ادعای همسایه فقط حق ارتفاق است نیاز به طرح دادخواست اثبات مالکیت نیست

   1. سلام حق ارتفاق به منزله عدم مالکیت نیست پس چه جوری زمینی که بابت حق ارتفاق رای صادر شدراازهمسایگان پس بگیرم اخه ازهمین زمین ازقسمت شمال پدرم یک خیابان ۶متری برای همسایه جهت تردد گذاشته وحدود ۴۰۰متر از زمین رابرای همسایه بابت خیابان اهدا کرده واصلا احتیاجی به این حق ارتفاق ندارنداگر اثبات مالکیت ندهم چه دادخواستی بدهم

 11. سلام
  قطعه زمینی درسال۶۷ خریداری شده باحدودوحدودمعین درقولنامه وزمین راتحویل گرفتم وراه رابه خیابان بازکردم وچون اجازه ساخت رانمی دادند درسال ۸۸اطلاع پیداکردم اجازه ساخت می دهد .به شهرداری رفتم فهمیدم تمام زمینها سنددارشده شکایت کردم وتنظیم سندگرفتم سندمشاعی وگفتم زمین راتحمل گرفتم به من گفتن که چون تحویل گرفتی وجاهت قانونی ندارد دوباره تحویل بگیری .من ماندم بایک سند مشاعی زمین مورد نظر
  ۱ مالک فوت کرده
  ۲ وارث بین همدیگر تقسیم کردند
  ۳تفکیک زمین بدون اذن مالکین مشاعی باشهرداری وسهم به شهرداری ودیگران
  ۴ الان مالک اصلی ۱۲ سال فوت کرده وزمینه همه تصرف وساخت شده
  ۵ وقتی حدوداربعه من غصب شده زمین تفکیک شد دیگرسندمشاع به خودی خودباطل شده است محبت کنید نسبت به این پرونده راهکاری ماننداثباط مالکیت قابلیت دارد ازراهنمائی شما ممنونم
  صابری

  1. باسلام
   شما ابتدائا باید دادخواست الزام به تنظیم سند نسبت به وراث مطرح نمایید
   اگر وراث در تقسیم انجام شده ملک شما را در تقسیم بندی خودشان اورده اند باید ابطال این تقسیم نامه را بخواهید

 12. با سلام
  آپارتمان محل سکونت ما به دلیل تایید نشدن آسانسور فاقد سند تفکیکی می باشد و یک سند واحد به نام یکی از ساکنین دارد و به صورت قولنامه در دفتر معاملاتی تنظیم شده است.قولنامه به اسم همسر بنده است که طی یک قولنامه دیگر به من واگذار شد( فقط واگذار شد پولی رد و بدل نشد)
  طی دعاوی خانوادگی همسرم ۲برگ قولنامه رو برداشته و میگه خونه مال خودشه.به دفتر معاملاتی مراجعه کردم گفت برگه سوم که مال دفتر املاک است گم شده!
  من از طریق اتحادیه شکایت کردم و بنگاه‌دار مجبور شد اقرار نامه برای گم شدن مبایعه نامه رو امضاکنه و گفت در دادگاه شهادت میده.
  آیا من باید وکیل بگیرم و ۵درصد خونه رو بهش بدم یا میتونم خودم بقیه اش و ادامه بدم؟
  چون پول خونه رو پدر من داده و بقیه اش هم خودم وام گرفتم دادم و الان واقعا زورم میاد ۵درصد بدم

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   تعرفه قانونی ده درصد می باشد و به نظر وکیل محترم به شما تخفیف داده است
   شما می توانید خود پرونده را پیگیری نمایید اما باتوجه به اینکه این قبیل پرونده ها بسیار سخت و پیچیده است و با وجود اقرار مشاور املاک نیز امکان موفقیت صد درصدی وجود ندارد لذا حضور وکیل مبرم می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *